sv

Din klick på annonser via hemsidan hjälper hemsidan "teknikgrund.se" att stå för nätverkets avgifter 

Programmera komponenter

I den här sidan visas olika kopplingar av elektroniska komponenter till Microbit samt koder som ska laddas ner i kortet för att sätta på/av och/eller läsa in information från komponenterna till Microbitkortet. 

Komponenter som tas upp är följande: lysdioder, potentiometer, fotoresistor (LDR), fläkt, servomotor, PIR sensor och ultraljudsensor. 

Med lektionerna blir det lätt att förstå hur elektroniska komponenter fungerar med hjälp av programmering. 

Nedanför står det 10 olika experiment med programmering av elektroniska komponenter.

 1- Lysdioder

Till höger visas en bild av koden som kan skrivas i microbit editor och laddas ner i kortet för att styra tre lysdioder. lysdioderna är kopplad enligt koden till Pins P0, P1 och P2. (Det går också att koppla dem till andra Pins om man vill det). I blocket "när knapp A trycks" skrivs ut "1" och "0" med kommandot "digital skriv pin (P0) till (1)" varje halv sekund för att tända och släcka lysdioden som är kopplad till P0 då lysdioden blinkar för evigt under loopen "medan (sant), gör". Med knapp B sker samma sak men på lysdioden som är kopplad till P1 och med knapp A+B sker också samma sak på lysdioden som är kopplad till Pin P2 istället.

Lysdiod:

En lysdiod har två anslutningspunkter (ben) som kallas för elektroder, ena är positivt laddad kallas för anod och den måste alltid vara kopplad till plus sida i kretsen, den andra är negativt laddad kallas för katod och kopplas till det negativa (minuspolen). Från de positiva delen sticker ut ett ben som är lite längre än den negativa delen.

Lysdioden leder ström bara i ena riktning, det är därför viktigt att man kopplar rätt dioden i kretsen, anoden till plus och katoden till minus. När lysdioden är rätt kopplad då släpper den strömmen och lyse den som en lampa. 

Till vänster står två bilder på den första bilden visas en lysdiod som är kopplad till Microbitkortet via två tråd, ena tråd som är blåfärgad kopplas till minuspolen GND (0v) på Microbit och den andra och den andra kopplas till en Pin som kan vara P0 eller nån annan Pin som vill styra ifrån.

Den andra bilden visas nästan samma sak som i den första men med tre lysdioder istället. minus sidan (katoderna) på lysdioder är sammankopplad till samma punkt som är GND (0V). Andra benen är separat kopplad till olika Pins.  

2- knappar

Elektroniska-Knappar:

Det finns olika sorter av knappar som man använder inom elektronik. Vissa har två ben andra 3 eller 4 men alla fungerar på samma sätt. Man använder knappar till exempel för att kunna ansluta eller avbryta en kretsar.
Knapparna som används här har 4 ben som är uppdelad två, två. När man kopplar två elektriska trådar från två olika ben som är isolerad från varandra där ena tråd kopplas till exempelvis Pin P0 på kortet och andra tråd kopplas till 3V på kortet då man kan få överföra 3V till Pin P0 genom att trycka på knappen. En knapp som är tryckt gör att sina isolerade ben blir anslutna.
Bilden och koden till vänster visar två knappar som är kopplad som följande: Ena ben av ena knapp är kopplad via en tråd till P0 och andra benet är kopplad till den röda linjen på kopplingsdäcken som i sin tur är kopplad till 3 V på kortet. Samma sak med andra knappen där ena benet kopplas till P1 och andra benet till den röda linjen av kopplingsdäcken. 

Koden visar två block som är "när Pin P0 trycks" och "när Pin P1 trycks" som styr knapparna. Med första knappen visas bokstaven "A" varje gång när man trycker på den och med andra knappen visas bokstaven "B".

3- Potentiometer

Potentiometer:

En potentiometer är ett motstånd (resistor) med tre anslutnings punkter i form av tre ben.
De finns i olika sorter men alla är byggda på med samma princip. benen till höger och vänster (på kanterna) kopplas till minuspolen och pluspolen av batteriet och från benet i mitten tas ut motståndet som varieras med hjälp av en vridnings knapp eller någon av knapp som kan flyttas fram och tillbaka för att bestämma något speciellt motståndet styrka. I bilden till vänster är potentiometer kopplade till 3V och GND av Microbitkort. Benet i mitten är kopplade via en blå tråd till Pin P0 av kortet.
Andra bilden visar ett Microbitkort som är kopplade till en potentiometer via en kopplingsdäck och en adapter. Från potentiometer ansluts tre elektriska trådar, en svart tråd till punkten där står GND, en röd tråd till benet där står 3V och en vit tråd från benet i mitten av potentiometern till Pin där står P0. 

Koden:

Längst ner till vänster visas tre olika sätt på hur man programmerar läsningen av informationen från potentiometer till Microbitkortet.

Kod.1:  Den består av ett block som går för alltid "för alltid". In i blocket läggs till ett kommando "sätt (spänning) till (analogt läs pin (P0))". Kommandot sätter en variabel "spänning" till att läsa från P0 med ett annat kommando som hämtas från Pins på Microbit. kommandot är "analogt läs pin (P0)" informationen är analogt som varierar från 0 till 1023. Detta visas på skärmen med kommandot "visa siffra(spänning)"

Kod.2: I koden används kommandot "rita diagram (analogt läs pin (P0)" informationen visas som ett diagram på skärmen.

Kod.3: Är ungefär samma som kod.1 med det läggs till två matematiska beräkningar för att omvandla det analoga informationen till ett motsvarande tal mellan 0V och 3V.

4- Fotoresistor

Fotoresistor:

En fotoresistor (LDR) är en resistor vars motståndets styrkan är känsligt mot ljuset. Ju starkare är ljuset intensitet desto lägre blir resistansen och mer ström släpps in i kretsen som är kopplad till komponenten. På samma sätt ju högre ljus som komponenten är utsatts för desto högre blir resistansen och mindre ström släpps i kretsen.  Fotoresistorer användas ofta som ljussensorer och enheter som detekterar ljuset.

Bilden ovan visar ett krets schema förslag över hur en fotoresistor kan kopplas till Microbitkortet. Man kopplar först ett motstånd i serie med fotoresistorn, Man kopplar sedan andra benet av resistorn till 3V och andra benet av fotoresistorn till GND. Från punkten A kopplas en elektrisk tråd till Pin P0. Spänningen på punkten A ändras beroende på fotoresistorns motståndet som i sin tur beror på ljusets intensitet runt komponenten.

Koden:

Koden består av ett block där sker läsningen av det analoga spänningen på  punkten A som jämförs med Logiken "Om-annars" om den är mindre än 500 då skrivs ut texten "mörkt" med kommandot "visa sträng (""), annars skrivs ut texten "ljust"

5- DC-motor via transistor

DC-motor:

6- Servomotor

koden

7- infraröd sensor

Infrarödsensor:

Kommer snart !!!

 

8- Ultraljud sensor

En ultraljud sensor innehåller en krets som räknar tiden som ett skickat ljud tar tills det kommer tillbaka när det studsar från något hinder. Med den tiden räknar den det motsvarande avståndet som finns mellan sensorn och  hindret.

kommer snart!!!

9- PIR sensor

Rörelse sensorn

Kommer snart !!!


10- Motor driver board

Koppling av motorer

Bilden till vänster visar hur man kopplar microbit till två motorer via motor driver board elektroniska kortet.

På kortet finns två kontaktblock markerade av motor1 och motor2 som används för att koppla två motorer till microbit och ett till kontaktblock som används till att koppla in pluspolen (+)och minuspolen (-) av ett 9V batteri.

Programmering

Koden längst ner till vänster visar hur man programmerar två motorer motor1 och motor2. Med knapp A sätts motorerna på att snurra framåt. Med knapp B sätts motorerna på att snurra bakåt och med knapp A+B stängs av motorerna för att stopas.