Årshjul åk 7-9

Syftet

syftet med projektet är:

 • Att synliggöra för eleverna vilka tekniska lösningar som ligger bakom de program som finns i datorer, surfplattor och mobiltelefoner

 • Att eleverna ska lära sig mer om blockprogrammering med hjälp av micro:bit. Micro:bit är ett verktyg som anses vara lättillgängligt, och eleverna kan snabbt koda en färdig produkt.

 • Genom att lära sig hur styr- och reglersystem fungerar och få kunskap om ord och begrepp om systemen lär sig eleverna hur många tekniska lösningar fungerar.

 • Att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. 

 • Eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar 

 • Att utveckla förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar

 • Att utveckla kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion 

Centralt innehåll 7-9

 1. Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.
 2. Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. 
 3. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
 4. Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik 
 5. Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.  

Central innehåll 4-6

 1. Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.  
 2. Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
 3. Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.
 4. Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.