sv

Genomgång

I den här sidan visas 7 olika enkla algoritmer uppdelade i sju lektioner som handlar om användning av olika symboler i ett flödesschema.

Lektion.1: Start och Stop

Algoritmen börjar med en symbol i form av en eklips där man får välja mellan "start", "stop" eller "sub". I det här exempel har man använt "start" som betyder start av programmet därefter visas det en pil som pekar på nästa instruktion som är i form av en parallellogram där står vad som ska utföras (orange lampan sätts på)  som följds av en annan instruktion för att stänga av samma lampan och på slutet pekar det på en sista instruktion med testen stop.

Algoritm.1

Lektion.2: Oändlig loop

Algoritm.2 är nästan samma som algoritm.1. Skillnaden är att aloritm.2 har inte "stop" på slutet. Den har en pil som pekar tillbaka till den första instruktionen som sätter på den orange lampan via "output 2" som sedan stängs av igen. Detta upprepas hela tiden i en oändlig loop och den orangea lampan tänds och släcks för alltid. 

Algoritm.2

Lektion.3: Delay (paussa)

Algoritmen 3 har består av en "start", tre olika instruktioner i en parallellogram som tänder en lampa i taget och släcker andra lampor och en instruktion in i en rektangel med texten "Delay 0,5".  Delay används som en pauss tid mellan instruktionerna som tänder lamporna. Tiden är bestämd till 0,5 sekund (halv sekund). Först grön lampan tänds sedan efter 0,5 sekund tänds den orangea lampan och sist tänds den röda lampa efter en ytterligare halv sekund. På slutet pekar programmet med en pil på den första instruktionen. Detta gör att programmet upprepas från början i en oändlig loop. 

Algoritm.3

Lektion.4: Villkor (Om-annars)

Algoritm.4

Algoritm.4 består av en instruktion med start i en eklips, två andra instruktioner i parallellogram där ena tänder en grön lampa via "Output1" och den andra släcker den gröna lampan via "Output1", en fjärde instruktion med rektangelsymbol som används till att pausa i 6 sekunder med "Delay 6" och ett nytt instruktion i form av en romb där står en fråga "Is imput 1 on?". Detta används för att kontrollera om knappen "input1" är på eller av. Om knappen är tryckt då släcks alla lampor och pausar programmet i 6 sekunder som sedan pekar tillbaka på kontroll instruktionen igen. Annars tänds den gröna lampan via "Output1" och pekar sedan på kontroll igen. 

Programmet kontrollerar hela tiden knappen "input" när den trycks ner då släcker den den gröna lampan annars sätts lampan på.

Lektion.5: Användning av ljud

Algoritm.5 är lite förändring av algoritmen.4 där läggs till en instruktion med parallellogramsymbolen där står "Sound"- som är ett ljud som kan laddas ner från internet. Efter det låts ljudet spelas i 6 sekunder och stängs sedan av med "Silence" innan det går tillbaka till kontrollen igen.

Algoritm.5

I programmet hämtas först kommandot för ljud som finns längs upp till höger av Flowol4. Genom att tryck på "more" dyker upp andra instruktioner som bland annat "Sound och speach" mm.. När man trycker på den kommer det att läggas till bland symbolerna till vänster i form av en parallellogram. När symbolen läggs till i ett flödesschema 

Lektion.6: Variabler

Algoritm.6 innehåller en till instruktion som är variabler. Längst upp till höger visas ordet "more" om man trycker på det dyker upp andra kommando som bland annat variabler. Genom att  trycka på variabler läggas en instruktion med en rektangel symbol och en text "let x". Med detta kan man lägga till variabler som kan sättas till olika tal. 

Algoritm.6

I algoritmen sätts variabeln x till "0" i början av programmet som sedan påkar på instruktionen "Turn Output 2 on" för att tända den orangea lampan. Algoritmen pekar vidare på "delay" för att pausa i 1 sekund och sedan släcka lampan igen och pausa i en till sekund. Därefter ökar variabeln x med 1 och kontrolleras variabeln x genom att jämföras med talet 10.  När talet når 10 då stoppas programmet annars fortsätter det med att tända och släcka den orangea lampan som upprepas tio gånger.

Lektion.7: Subrutiner

Algoritm.7

Subrutin: Blinka lampor


Subrutin: Sätt på larmet

Algoritmen består av ett huvud program och två subrutiner som är "blinka lampor" och "sätt på larmet". Huvudprogrammet börjar med "Start" i form av en eklips som sedan pekar på nästa instruktionen som är i form av en romb. Instruktionen är ett villkor som kontrollerar om knappen på trafikljuset "input 1" är tryckt. Om svaret är "ja" då pekar programmet vidare på subrutinen "sätt på larm" som ska utföras annars pekar det på subrutinen "blinka lampor"

Subrutinen "Blinka lampor" består av tre instruktioner i form av parallellogram som tänder och släcker tre lampor med tre olika färger som är grön, orange och röd på trafikljuset, två andra instruktioner in i två rektanglar med texten "Delay1" som låter lamporna vara tänd och släckt i 1 sekund och en instruktion i en eklips med texten "stop".