Uppgifter till Lektion.05Uppgift.9:

Skriv en kod som skapar två variabler X ,Y ,Z som varierar mellan 0 och 9 och V är ett tal som ligger mellan 0 och 999. Variablerna sätts till 0 i början av koden. Med tryck på Pins P0 multipliceras X med 100, med tryck på Pins P1 multipliceras Y med 10.

Med knapp A beräknas V med formeln V = X+Y+Z och visas det största talet på displayen.

Med knapp B visas talen V som är mindre än 500.

Med knapp A+B sätts variablerna igen till 0.

Uppgift.10

Förklara hur koden nedan fungerar. Förklaringen ska innehålla en sammanfattning av helheten och en detaljerad förklaring där du beskriver stegvis vilka kommando som *ingår i koden och hur de används i programmet.  

Uppgift.1: 

Skriv en kod som visar de positiva och negativa talen. I koden skapas ett variabel som döps den till X och sätts till ett tal som helst. På displayen visas om variabeln är positiv eller negativ med bokstäver "P" för positivt och "N" för negativ. TIPS: använd "vid start", "Om-annars", "visa sträng(" ") och en jämförelse (0)=(0).

Uppgift.2: 

Skriv en kod som jämför två tal, tal1 och tal2 och visar resultatet på displayen med kommandot "visa sträng". Om tal1 är större visar den "tal 1 är större" annars visar "tal2 är större". Talen ska kunna ändras med 1 och -1 med hjälp av knapparna A och B. TIPS: Använd samma kommando som i uppgift.1

Uppgift.3: 

Skriv en kod som jämför tre olika tal, tal1, tal2, och tal3. Koden visar på resultatet det största talet. Talen sätts i början av koden till olika värden manuellt utan att använda knappar för ändringen av talen. TIPS:  Samma kommando som i uppgift.2 men utan knapparna A och B. Lägg till boolesk kommandot "(0) och (0)

Uppift.4: 

Skriv en kod som visar på displayen om ett tal är ett positivt tal eller negativt tal. talet sätts till 0 i början och sedan jämförs med 0, om den är mindre än 0 då visas på displayen texten "negativt" annars visas texten positivt. Med knapp A ökar det talet med 1 och med B minskas med 1. TIPS: Använd följande: "för alltid", "vid start", "när knapp( ) trycks", "Om-annars", "visa sträng(" ")", "sätt(x) till (0)" och en jämförelse.

Uppgift.5:

Skriv en kod som skapar två variabler X och Y och som sätts till 0 i början av koden. Med knapp A ökas X med och med knapp B ökas variabeln Y med 1. Med knapp A+B visas vilken variabel är större med en texten "X är större" eller "Y är större". TIPS: använd "vid start", "när knapp ( ) trycks", "Om-annars" och "visa sträng("").

Uppgift.6:

Skriv en kod som skapar två variabler X och Y och som sätts till 0 i början av koden. Med knapp A ökar X med 1 och med knapp B ökar variabeln Y med 1. Med knapp A+B visas vilken variabel är mindre med en text t.ex. "X är mindre" eller "Y är mindre". TIPS: samma kommando som i uppgift.5

Uppgift.7: 

Skriv en kod som skapar tre variabler X ,Y och Z som sätts till 0 i början av koden. Med tryck på Pins P0 ökar X, med tryck på Pins P1 ökar Y och med tryck på Pin P2 ökas Z med antal steg som du själv bestämmer.

Med knapp A visas det största talet på displayen. Med knapp B visas det minsta talet på displayen. TIPS: samma kommando som i uppgift.5

Uppgift.8: 

Skriv en kod som skapar tre variabler X ,Y ,Z som varierar mellan 0 och 9 och V som är en variabel som ligger mellan 0 och 999. Variablerna sätts till 0 i början av koden. Med tryck på Pins P0 multipliceras X med 100, med tryck på Pins P1 multipliceras Y med 10.

Med knapp A beräknas V med formeln V = X+Y+Z .

Med knapp B visas talen V som är större än 500.

Med knapp A+B visas talen som är mindre än 500