Python

Grundläggande kommando

Din klick på annonser via hemsidan hjälper hemsidan "teknikgrund.se" att stå för nätverkets avgifter  

 

Tryck på knappen och börja koda.

Lektion.01

Print ( )

Kommandot print ( ) används för att skriva ut något på skärmen. Det kan vara ett tal, en text eller både samtidigt. För att skriva ut talen räcker det med att skriva det talet inom parentes in i  print t.ex. print (24). Men för att skriva ut en text då måste man lägga till ett citattecken " " som i print ("hej !"). Man kan också skriva ut både talen och texter i samma print ( ). Man ska i så fall skilja mellan texter och talen med ett kommatecken som i print ("Du är ", 14, "år gammal").

Med print ( ) går att lösa alla räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Den kan också beräkna med prioriterings regler där finns blandad räknesätten.

Startuppgift

Ändra talen och texterna på övningen ovanför.och titta på vilka resultat du får. Kom på egen uppgift där du använder print ( ) i olika situationer för att skriva ut tal och texter.

Tryck på knappen för att jobba med fler uppgifter

Lektion.02

Variabler

För att skapa en variabel räcker det med att välja vad variabeln ska kallas för. Den kan döpas till en bokstav som X, Y, Z m.. eller ett namn som visar vad är det som skall beräknas t.ex. omkrets. area, osv..

På exempel 01 har man två tal 12 och 13 som sparas i två variabler Tal1 och Tal2 . När man skriver in i print () uttrycket Tal1 + Tal2 då skrivs ut resultat av summan 12 +13 på skärmen som är 25.

På det andra exempel skapas två variabler L för bredden och b för längden som har för 5 och 6 på värden.

För att beräkna rektangelns omkrets skriver man in i print () formeln som löser omkretsen som är en av följande: l+l+b+b eller 2l + 2b eller 2*(l+b).

För att beräkna rektangelns area skriver man in i print ( ) formeln l * b.

Startuppgift

Ändra talen och texterna som står på övningen ovanför och titta på vilka resultat du får. Kom på egen uppgift där du löser areor och omkrets till olika andra geometriska figurer t.ex. en triangel eller en cirkel.

Tryck på knappen för att arbeta med fler uppgifter

Lektion.03 

Input ( )

För att mata in information i Python används input () kommando. Det använd på tre olika sätt beroende på vad man matar in. Om frågan är att mata in en text då skriver man frågan med citat tecken in i input ( ). Man ska alltid skapa ett variabel till det man frågar om. på exempel nedan är används namn till frågan "vad heter din skola"

Om frågan handlar om att ta reda på t.ex. ålder eller antal, längd mm.. då vill förväntar man sig att få ett tal på svaret. I detta finns det två olika sätt beroende på om svaret är ett heltal eller ett decimaltal.

Är det ett heltal som t.ex. i frågan "hur många syskon har du?" då används int (input ("")) som på andra exempel av genomgången nedan. Man har lagt till kommandot int () framför input(). lägg märk till parenteser. Input () ska alltid stå inom int ( ) parentes.

Om det är ett decimaltal som i frågan "hur lång är är du?" Svaret kan vara decimaltal. I detta fall används float () framför input ( ) som i före frågan om åldern.

Startuppgift

Ändra talen och texterna på övningen ovanför och titta på vilka resultat du får. Kom på egen uppgift där du ställer andra frågor. Svaren ska vara av olika typer. 1- text  2- heltal  3- decimaltal.

Tryck på knappen för att arbeta med fler uppgifter

Lektion.04

Loopar: for n in range (--, --)

När man vill lösa någon multiplikation tabell med print () då måste skriva samma kommando många gånger. På exempel ovan första delen löst 8-tabell frå 1 till 4 med fyra print (). På den andra delen är används kommando for n in range(1,5) för att lösa samma uppgit med bara en print (). Den gör att samma operation upprepas från 1 till mindre än 5. 

Startuppgift

Ändra talen och texterna på övningen ovanför så att du löser nån multiplikations tabell som går från 1 till 9.

Tryck på knappen för att arbeta med fler uppgifter

Lektion.05

if-else

Med if-else skapas ett villkor. Om villkoret är uppfylld utförs en instruktion (en uppgift) men om den inte är uppfylld då utförs en annan instruktion (uppgift).

På exempel nedan ställs en fråga om fibern med kommandot input (). Koden väntar tills den får ett svar. Är svaret "ja" då skrivs ut texten "Du är sjuk och måste stanna hemma" annars skrivs ut texten "du är frisk och måste gå till skolan".

På exempel.2 används kommandot int (input ( ) ) för att ställa en fråga om antal poäng man har fått. Int( ) används när man vill ha ett heltal på svaret. Det visar fem olika svarsalternativ. Om svaret är mindre än 10 skrivs ut ett "F" på betyget och om svaret är större eller lika med 10 och mindre än 13 då skrivs ut betyget "E". Är svaret större eller lika med 13 och mindre än 16 då skrivs ut betyget "C". Är svaret större eller lika med 16 och mindre än 18 då skrivs ut betyget "B". Sista alternativet är om svaret är större eller lika med 18 och mindre eller lika 20 då skrivs ut betyget "A"

Startuppgift

Ändra talen och villkoren så att koden skriver ut betyg från F till A beroende på anta poäng man har får i svaret..

Tryck på knappen för att arbeta med fler uppgifter

Lektion.06

if, med and och or 

Koden nedanför visar fyra olika exempel. I det första visas hur man skriver ut resten av en division mellan två tal. Det används tecknet procent % mellan dessa talen. t.ex. 5%3 blir resten 2 och 7%6 är resten lika med 1.

I det andra exempel skrivs in ett tal med int(input ()) sedan delas talet med 2 och jämförs resten av divisionen med 0. Om resten är lika med noll då skrivs ut att talet är ett jämna tal annars skrivs ut ett talet är ett udda tal.

I det tredje exempel används "for n in range ()" och "and" in  i jämförelse. Programmet jämför alla tal mellan 1 och 42 om resten av talen dividerat med 2 är 0 och resten av talen dividerat med 5 är 0 då skrivs ut dessa tal.

I det sista exempel används "for n in range ()" och "eller" ini jämförelse. Programmet jämför alla tal mellan 1 och 41 om resten av talen dividerat med 2 är 0 eller resten av talen dividerat med 5 är 0 då skrivs ut dessa tal.

Startuppgift

Ändra talen och villkoren så att koden skriver ut talen vars resten divisionen med 2 är 1. en annan kod som visar talen som har 2 kvar vid divisionen med 3.

Tryck på knappen för att arbeta med fler uppgifter

Lektion.07

wile ( ):

Koden nedan visar tre olika sätt på att skriva loopar. Det ena  använder kommandot                            "for n in range (1, 7)" som går i ett loop från 1 till 6 för skriva ut att tal som ökar med 1 och börjar från 1 till ett tal som är mindre än 7.

Det andra sättet handlar om While ( ) kommandot. Med while() kan utföras precis samma loop som i for n inrange (). På exempel nedan sätts ett variabel  n till 1 (n=1) som sedan används till ett villkor som gäller så länge n är mindre än 7. Variabeln n sätts därefter till n+1 under while ( ) loopen för att räkna antal gånger loop går. När variabeln n blir lika med 7 då stoppas loopen. Det sista exempel visar en loop som går för evigt med while(). När n vill göra ett program som går för alltid räcker det med att skriva ett tal in i whlie().

Startuppgift

Ändra talen och villkoren så att loopen  for n in range ()  blir längre och räknar från  t.ex. 10 till 20. Ändra sedan i while () loop genom att sätt en nytt variabel så att det ska räkna från 10 till 20 igen.

Tryck på knappen för att arbeta med fler uppgifter

Lektion.08

Räknare med while ( )

Koden nedan visar två olika exempel på hur kommandot while ( ) kan användas för att räkna ut tiden det tar tills det blir  mindre än 500 kr kvar från 10000 kr som man hade från början om pengarna halveras varje år.

I det första exemplet sätts en variabel "pengar" till 10000 som sedan används in i while () inom en parentes som visar ett villkor där jämförs variabeln med 500 om den är större eller lika med 500. Så länge det är sant då skrivs ut pengarna som är kvar och därefter delas variabeln "pengar" med 2. Loopen slutar fungera när variabeln "pengar" blir mindre än 500. 

I det andra exemplet av koden använd exakt samma sak men här införs ett nytt variabel som döps till "n". variabeln sätts till 0 i början av koden sedan ökar den varje gång efter varje divisionen med 2. När loopen är klar skrivs ut antal gånger som loopen har gått. Det motsvarar antal år som har gått tills det blir 500 kr.

Startuppgift

Ändra variabler och villkoren så att koden räknar hur lång det tar tills det blir mindre än 1000 kr kvar  om man har 15000 kr i början och spenderar en tredje del av pengarna.

Tryck på knappen för att arbeta med fler uppgifter

Lektion.09

Listor. Att spara fler variabler

Listor används ofta när man arbetar med variabler som består av många element. Programmet Nedanför visar några exempel på hur listor skapas och hur några kommando som hanterar listorna fungerar.

Första exempel visar hur en lista skapas.  För detta används ett variabel som döps till "lista" och som sätts till fyra olika element inom ett ram [ ] som är [5,3,6,7]. Därefter kommer ett kommando lista.append [4] för att lägga till ett extra element 4 till lista. När man skriver ut lista med print () får man en ny lista med en extra element  [5,3,6,7,4] 

Exempel 02 visar några aritmetiska operationer som använd i listor t.ex. kommando sum (lista) som används för att addera ihop elementen som ingår i lista den ger resultat av 5+3+6+7+4 = 25 som skrivs ut på skärmen med print () . Kommando len (lista) används för att visa hur många element som ingår i lista. sum (lista) / len(lista) räknar medel värdet av summan av elementen genom antal element.

Exempel 03 visar hur sorteras elementen i lista så att de står i ordning in i lista. För detta används ett kommando lista.sort(). Efter sortering blir listan [3,4,5,6,7] . För att skriva ut medianen i en lista räcker det med att skriva ut print(lista [elementen i mitten av lista]).

Exempel 04 skapas en lista som döps till siffra = [2,3,5,2,6,2,6,5]. Listan består av 8 element. Med for x in range (1,8) går man genom talen mellan 1 till 7 och räknar antal gånger talen förekommer i lista med kommandot siffra.count(x) som sedan skriv ut med print(()


Startuppgift

Skapa en lista med ett antal element och lägg till nya element till listan sedan räkna ut summan av alla elementen och antalet av element som ingår i listan. Räkna och skriv ut medelvärdet och medianen av dess element. Sortera listan och skriv ut det efter sortering. Sist räkna ut antal gånger elementen förekommer i listan

Tryck på knappen för att arbeta med fler uppgifter

Lektion.10

Random-slump tal

Startuppgift


Tryck på knappen för att arbeta med fler uppgifter

Lektion.11

Turtle - Rita Geometriska figurer med kod

Koderna nedanför handlar om att rita olika geometriska figurer. På den här delen är lagt tre olika bilder som visar koder i tre exempel. Koderna fungerar inte i Python 3. Ni ska använda länken nedan för att skriva koderna: https://trinket.io/library/trinkets/9763575dab 


programmet ovan visar ett exempel på hur man ritar en triangel med en kod. Det första instruktionen på koden är import turtle . Man hämtar ett bibliotek som heter turtle. I biblioteket finns färdiga program som gör ritnings uppgifter. Man ropar på dessa program med ett antal kommando som vi tittar på i den här lektionen.

På exempel ovan skapades ett variabel x = turtle.Turtle som gör att x blir en funktion som ritar figurer. Med hjälp av andra kommando. t.ex. x.forward (streck) ritar den linje som gå i ett avstånd som markeras in i parentesen som streck = 200 i det här fallet. När man vill rita en annan linje åt andra håll använder man left ( vinkel) som gör att den ska gå åt vänster med en vinkel = 120 för det här fallet.

Startuppgift. a

Ändra i koden så att den ritar en rektangel på den längden och bredden som du själv bestämmer. Rita sedan en kvadrat.

På det här exempel skapar man en funktion med kommando def rita_triangel (sida, vinkel) som ritar trianglar. Istället för siffror används andra variabler sida och vinkel i funktionen.

För att rita någon triangel som helst ropar man funktionen med genom att skriva funktionens namn rita_triangel ( ) och sätter man siffror in i parentesen för att visa hur långt och vilka vinklar ska den ha.

Startuppgift. b

Rita flera trianglar som är olika stora med olika typ av vinklar t.ex. en vinkelrät triangel, spetsig triangel och trubbig triangel.

På exempel ovan används funktionen som ritar triangel som i före exempel. På rad 13 ropas funktionen med kommando rita_ triangel (200,120) för att rita en triangel med sidor 200 och vinklar med 60 grader. Med kommando x.penup () lyfts pennan som skickas ut till en annan punkt som ligger på koordinater ( 100, 100) med hjälp av kommando x.goto (100,100). Kommando x.pencolor ("green") används för att ändra färgen på pennan till grön som ritar en till triangel med 100 på sidor och  60 grader på vinklarna detta görs genom att sätta ner pennan igen med kommando x.pendown ( ) och rita triangeln med rita_triangel(100, 120).

Startuppgift. c

Ändra på den lila triangeln så att den blir liten större med andra färger.  Testa också att rita en tredje triangel på en annan punkt med likadant vinklar.

Tryck på knappen för att arbeta med fler uppgifter

Lektion.12

Skriv sats i en sats

Tryck på knappen för att arbeta med fler uppgifter

Knappen tillbaka till kursen